REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu internetowego tatarek.com.pl

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Serwis działający pod adresem tatarek.com.pl prowadzony jest przez TATAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 75, 50-559 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608319, o kapitale zakładowym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), posiadającą nadany nr NIP: 8992786372, Regon: 363981519. Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Adresy elektroniczne: e-mail: sklep@sklep.tatarek.com.pl, tatarek@tatarek.com.pl,
nr tel.: 713672167, 713731488.
3. Regulamin określa zasady świadczenia przez sprzedawcę usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania umów. Do prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacja jego treści.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz użytkownika w zakresie i na
warunkach określonych w regulaminie.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest TATAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.tatarek.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza TATAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.
6. W celu zapewnienia działania serwisu sprzedawca podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne niezbędne do utrzymania funkcjonalności serwisu, w tym zastrzega sobie prawo do jego okresowego wyłączania w celu jego aktualizacji, rozbudowy lub konserwacji.
7. Korzystanie z serwisu internetowego tatatrek.com.pl jest nieodpłatne.
8. Użytkownikowi serwisu nie zezwala się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Informacje o stosowanych plikach „cookies” znajdują się w polityce prywatności i plików „cookies” serwisu.
10. Zamieszczone w serwisie treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży online w rozumieniu art. 71 polskiego kodeksu cywilnego.

§ 2 – Usługi elektroniczne w serwisie

1. Sprzedawca w ramach serwisu internetowego świadczy nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne:
– usługa polegająca na dostarczeniu informacji na temat działalności i towarów znajdujących się w asortymencie sprzedawcy;
– usługa Formularza Kontaktowego;
– usługa polegająca na prowadzeniu konta użytkownika serwisu internetowego;
– usługa „koszyk”;
– usługa składania zamówień i zawierania umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym sprzedawcy.
2. Usługa polegająca na dostarczeniu informacji na temat działalności i towarów znajdujących się w asortymencie sprzedawcy świadczona jest za pomocą serwisu internetowego www.tatarek.com.pl a rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na opuszczeniu strony internetowej www.tatarek.com.pl.
3. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej www.tatarek.com.pl wiadomości do sprzedawcy.
Rezygnacja z usługi Formularza Kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na
zaprzestaniu wysyłania zapytania do sprzedawcy.
4. Umowa usługi prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego zawierana jest z chwilą założenia przez użytkownika konta w serwisie, a rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu konta użytkownika w serwisie.
5. Umowa usługi „koszyk” zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do „koszyka” pierwszego towaru znajdującego się w asortymencie sprzedawcy i kończy się z chwilą zawarcia umowy sprzedaży lub zaprzestania korzystania przez użytkownika z tej usługi przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Umowa usługi składania zamówień i zawierania umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym sprzedawcy zawierana jest każdorazowo z chwilą rozpoczęcia składania zamówienia i kończy się z chwilą zawarcia umowy sprzedaży lub zaprzestania korzystania przez użytkownika z tej usługi przed zawarciem umowy sprzedaży.
7. Użytkownik jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie żądania użytkownika złożonego pisemnie na adres sprzedawcy, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy lub w inny dogodny dla użytkownika sposób.
8. Użytkownik składający reklamację na świadczenie usług elektronicznych proszony jest o wskazanie rodzaju usługi elektronicznej, której dotyczy jego żądanie, rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu usługi elektronicznej oraz przynajmniej swój adres poczty elektronicznej e-mail.

§ 3 – Wymagania techniczne

1. Z funkcjonalności serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego obsługującego aktualne wersje przeglądarki.

§ 4 – Zamówienia

1. Złożenia zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy można dokonać za pośrednictwem konta użytkownika serwisu internetowego albo wybrać opcję zakupu bez zakładania konta użytkownika.
2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym sprzedawcy. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do „koszyka”. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach strona kupująca chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Strona kupująca podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3. Po podaniu przez stronę kupującą wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące danych identyfikujących sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.
4. W celu złożenia zamówienia inną drogą niż elektroniczna, np.: faxem, pocztą lub telefonicznie należy skontaktować się z biurem sprzedawcy.
5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia sprzedawca niezwłocznie informuje stronę kupującą o niemożliwości realizacji zamówienia. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu wskazanych przez stronę kupującą danych kontaktowych.
6. Możliwe są następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
– anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia;
– dokonanie podziału zamówienia na część, której dostarczenie jest możliwe niezwłocznie oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie; co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia;
– anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia w całości.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez sprzedawcę wiadomości e-mail na wskazany przez stronę kupującą adres elektroniczny. Wiadomość zawiera opis specyfikacji zamówienia wraz z numerem zamówienia, który służy do identyfikacji transakcji w systemie.

§ 5 – Umowa sprzedaży online

1. Umowa sprzedaży online zawierana jest na odległość pomiędzy TATAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 75, 50-559 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608319, o kapitale zakładowym 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), posiadającą nadany nr NIP: 8992786372, Regon: 363981519, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu; zwaną w niniejszym regulaminie sprzedawcą, a stroną kupującą.
2. Przedmiotem umowy sprzedaży jest przeniesienie przez sprzedawcę na rzecz strony kupującej prawa własności do rzeczy ruchomej znajdującej się w „koszyku”.
3. Przejście własności rzeczy następuje w chwili jej wydania stronie kupującej.
4. Strona kupująca zobowiązuje się do zapłaty całości ceny za towar znajdujący się w „koszyku”.
5. Wydanie towarów przez sprzedawcę następuje w toku normalnej działalności sprzedawcy zwykle w terminie od 2 do 7 dni roboczych, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
6. W przypadku wyboru przez stronę kupującą opcji dostarczenia za pośrednictwem przewoźnika, wydanie towarów następuje we wskazanym miejscu przez stronę kupującą.
7. W przypadku wyboru przez stronę kupującą opcji odbioru osobistego towarów w biurze sprzedawcy, wydanie towarów następuje za uprzednim umówieniem telefonicznym, w dniach roboczych, w godzinach pracy biura.
8. Wydanie towarów następuje, nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez stronę kupującą.
9. W przypadku wyboru przez stronę kupującą opcji dostarczenia za pośrednictwem przewoźnika, sprzedawca potwierdza wydanie towarów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia we wskazane przez stronę kupującą miejsce, za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej strony kupującej.
10. Po złożeniu zamówienia i przejściu do jego realizacji strona kupująca podaje i potwierdza informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury lub rachunku, informacje o miejscu dostawy towarów, sposób dostarczenia towarów oraz sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

§ 6 – Płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za towary znajdujące się w jego asortymencie:
– gotówką przy odbiorze osobistym w biurze sprzedawcy przy ul. Świeradowskiej 75 we Wrocławiu,
– przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy w SANTANDER BANK POLSKA SA
o numerze 69 1090 1522 0000 0000 5201 9335,
– gotówką za pobraniem,
– przelewem, przy użyciu zewnętrznego systemu płatności transferuj.pl
2. Sprzedawca, zgodnie z wolą strony kupującej, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT lub rachunek albo przesyła je w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez stronę kupującą podczas składania zamówienia.
3. Ewentualny zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez stronę kupującą w pierwotnej transakcji, chyba że strony za obopólnym porozumieniem zastosują inne rozwiązanie.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wykorzystany przez stronę kupującą będącą konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 – Gwarancja

1. Sprzedawca dostarcza stronie kupującej towar pozbawiony wad.
2. Towary znajdujące się w asortymencie sprzedawcy są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta oraz bezpłatnym serwisem w okresie gwarancyjnym. Treść warunków gwarancji dołączana jest w formie karty gwarancyjnej do produktów.
3. Strona kupująca jest uprawniona do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do sprzedawcy.
4. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru w okresie gwarancji należy przesłać produkt do biura sprzedawcy, na jego koszt, za pośrednictwem kuriera DHL lub zwykłą przesyłką pocztową.
5. Strona kupująca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8 – Reklamacja

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym na adres biura sprzedawcy, ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław lub za pomocą korespondencji e-mail.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne strony kupującej.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych strony kupującej, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
4. W przypadku, kiedy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę, strona kupująca proszona jest o dostarczenie reklamowanego towaru na adres sprzedawcy.
5. Można składać reklamacje z tytułu rękojmi za wady towarów objętych umową sprzedaży.
6. Jeżeli towar posiada wadę, strona kupująca może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla strony kupującej.
7. Jeżeli towar ma wadę, strona kupująca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla strony kupującej wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
8. Obniżona cena, o której mowa powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
9. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez stronę kupującą będącą jednocześnie konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
10. Strona kupująca będącą jednocześnie konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
– konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
– konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
– konsument może poddać spór ze sprzedawcą pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 – Odstąpienie od umowy sprzedaży online

1. Strona kupująca będąca konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia odbioru towaru przez konsumenta.
2. Strona kupująca będąca konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta albo z formularza udostępnionego przez sprzedawcę w serwisie internetowym.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez stronę kupującą będącą konsumentem w korespondencji elektronicznej, sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia na wskazany e-mail do kontaktu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać towaru w zwykły sposób pocztą, a sprzedany towar został dostarczony konsumentowi do wskazanego przez niego miejsca.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez stronę kupującą będącą konsumentem, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca wydał towar nie następuje przeniesienie prawa własności do towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży.
6. Strona kupująca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty za towar następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca wraz z kwotą za towar zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, wówczas sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów transportu towaru.
8. Zwrot towaru przez konsumenta następuje w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży, a do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru na adres biura sprzedawcy przed upływem tego terminu. Niniejszy termin nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub do chwili dostarczenia przez stronę kupującą będącą konsumentem dowodu odesłania towaru.
10. Strona kupująca będąca konsumentem może złożyć oświadczenie o zmianie złożonego przez siebie oświadczenia co do odstąpienia od umowy sprzedaży i zatrzymać towar. W takim przypadku sprzedawca zatrzymuje uiszczoną należność przez stronę kupującą. Oświadczenie o zmianie złożonego przez siebie oświadczenia co do odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć w takiej samej formie w jakiej złożono pierwsze oświadczenie.
11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje stronie kupującej będącej konsumentem w przypadku:
– sprzedaży towaru według wskazań konsumenta służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; wyprodukowanego według jego zamówienia i indywidualnej specyfikacji konsumenta;
– sprzedaży towaru ulegającemu szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
– sprzedaży towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– sprzedaży towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
12. Postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się również dla umów sprzedaży zawartych przez osobę fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

§ 10 – Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy:
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej www.tatarek.com.pl w celu prezentacji towarów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli i nie mogą być przez uprzedniej zgody kopiowane oraz rozpowszechniane.
3. Domena internetowa serwisu, jego logotypy, nazwa i regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej sprzedawcy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i użyciem zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
6. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik, do urządzenia użytkownika. Korzystanie z „cookies” ułatwia użytkownikom korzystanie z serwisu oraz tworzy statystyki serwisu.
Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące „cookies” w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych „cookies”.
Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać „cookies”, w tym je zablokować.
7. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz polityką prywatności.
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży towarów lub rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień regulaminu.
10. Zmiana danych sprzedawcy dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych rejestrowych nie stanowi zmiany regulaminu.

Załączniki:
1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
2. Formularz odstąpienia od umowy

Translate »