FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

– Adresat: TATAREK Sp. z o.o.  ul. Świeradowska 75 50-559 Wrocław, e-mail: sklep@sklep.tatarek.com.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującychrzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep.tatarek.com.pl.